Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Nhân vật - Sự kiện lịch sử

Gửi Email In trang Lưu
Đảng bộ Hà Giang 71 năm xây dựng và trưởng thành

19/12/2016 16:22

 Trong những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ XX, đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang đã trải qua một thời kỳ đấu tranh vô cùng gian khổ và oanh liệt. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là xứ ủy Bắc Kỳ; cán bộ Việt Minh đã vận động và giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở, tổ chức lực lượng và phát động phong trào cách mạng. Nghe theo tiếng gọi của Đảng, phát huy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đồng bào các dân tộc Hà Giang đã đứng lên, tập hợp trong mặt trận Việt Minh và tiến hành đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang chống áp bức, bóc lột của đế quốc và phong kiến, đánh đuổi các đảng phái phản động, tiến đến tiêu diệt hoàn toàn bè lũ quốc dân Đảng Hoàng Quốc Chính, giải phóng thị xã Hà Giang. Đây là một bước ngoặt rất quan trọng có ý nghĩa quyết định việc kết thúc về căn bản giai đoạn đấu tranh giành chính quyền cách mạng trong phạm vi toàn tỉnh; chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

 

 Ngày 25/12/1945, Xứ ủy Bắc Kỳ ký quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Giang. Ban chấp hành lâm thời của Đảng bộ gồm có 5 đồng chí (Xứ ủy Bắc Kỳ cử), đồng chí Hồng Quân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy. Đây là sự kiện  trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng; đáp ứng lòng mong mỏi và tâm nguyện của đồng bào các dân tộc. Từ đây, đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang có tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo, soi đường, dẫn lối trên con đường đấu tranh chống chế độ áp bức, bóc lột của bọn thực dân phong kiến; phấn đấu xây dựng  cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Ngày công bố thành lập Tỉnh ủy cũng là ngày công bố thành lập chi bộ đầu tiên của tỉnh Hà Giang lấy tên là “Chi bộ cơ quan công sở” do đồng chí Hồng Quân, Bí thư Tỉnh ủy, trực tiếp là Bí thư chi bộ. Khi mới thành lập, tuy chỉ có 5 đảng viên (là một chi bộ Đảng, cũng là Ban chấp hành lâm thời của Đảng bộ tỉnh), nhưng Đảng bộ có nhiệm vụ rất quan trọng là lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong phạm vi toàn tỉnh.

 

 Từ sau ngày thành lập, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo triển khai ngay một số nội dung quan trọng như: Chuẩn bị cho công tác tổng tuyển cử trong toàn quốc bầu Quốc hội nước ta (ngày 6/1/1946) và bầu Ủy ban hành chính tỉnh Hà Giang; thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách mà Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi là: Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; tập trung phát triển tổ chức, bồi dưỡng cán bộ, mở rộng cơ sở cách mạng và giác ngộ quần chúng. Tiếp đó, Đảng bộ tiến hành củng cố chính quyền cách mạng, đặt cơ sở cho việc xây dựng và củng cố chế độ mới. Đảng bộ xác định, từ đây Hà Giang đi vào thời kỳ cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang không chỉ thực hiện những nhiệm vụ có tính chất đặc thù của địa phương, của từng địa bàn, mà đã cùng chung vai gánh vác các nhiệm vụ có tính chất bao trùm toàn quốc. Vận mệnh của tỉnh Hà Giang gắn liền với vận mệnh của con thuyền cách mạng Việt Nam, của Đảng cộng sản Việt Nam. Đến cuối năm 1946, toàn  Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã có 49 đảng viên, sinh hoạt ở hai chi bộ và một tổ Đảng. Sự ra đời của các tổ chức cơ sở và phát triển đảng viên đã làm cho Đảng bộ không ngừng lớn mạnh, đủ sức lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh, đối phó với những khó khăn thử thách mới và chuẩn bị tư thế để bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

 

 Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954)

 

  Có thể nói trong tình hình chung của cả nước, Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dân tộc Hà Giang đang đứng trước những thử thách gay go, quyết liệt. Vì vậy vấn đề quan trọng hàng đầu đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang là phải xác định  đúng trọng tâm những nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, đồng thời phải quán triệt và thực hiện kịp thời chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng, vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể từng địa phương trong tình hình mới. Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và Ủy ban hành chính lâm thời tỉnh Hà Giang đã kết hợp chặt chẽ với Mặt trận Việt Minh và các tổ chức đoàn thể quần chúng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch tăng gia sản xuất, “Diệt giặc đói”, đồng thời đề ra những biện pháp, chủ tịch Hồ Chí Minh là cứ 10 ngày nhịn một bữa. Các tổ chức quần chúng Cứu quốc đã vận động, thuyết phục những gia đình có khả năng, những người có thóc, ngọc, tiền, của, dư dật cho chính quyền vay... Bên cạnh đó đã lãnh đạo đồng bào các dân tộc ra sức phát triển kinh tế, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục với phong trào “bình dân học vụ” tăng cường củng cố xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện”, chi viện ở sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Kết quả đã có nhiều gia đình tự nguyện quyên góp ruộng đất, trâu, bò, tiền của cho cách mạng. Hưởng ứng “tuần lễ vàng”, nông dân đã tích cực nộp thuế nông nghiệp ủng hộ kháng chiến kiến quốc, động viên chồng và con, em lên đường kháng chiến giết giặc cứu nước. Đã đóng góp được gần 30 ngàn tấn lương thực và gần 2 triệu ngày công cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Quân và dân các dân tộc Hà Giang đã góp phần cùng với đồng bào cả nước làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, dân tộc ta bước vào giai đoạn cách mạng mới; miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng CNXH, miền Nam tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, đi đến thống nhất đất nước.

 

 Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (1954-1975)

 

 Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh sản xuất, củng cố lực lượng vũ trang, chuyển nhanh mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh từ thời bình sang thời chiến. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã tích cực xây dựng các phương án đối phó với “chiến tranh phá hoại” của đế quốc Mỹ...

 

Bằng sức lực và tinh thần làm chủ của đảng viên và đồng bào các dân tộc tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương từng bước đưa tỉnh Hà Giang thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; tiêu biểu như phong trào thanh niên xung phong mở các tuyến đường giao thông từ tỉnh lỵ Hà Giang đến Đồng Văn, Mèo Vạc; từ Bắc Quang đến Xín Mần. Đường mở ra, xe ô tô đưa muối, vải và hàng hóa của Đảng và Chính phủ đến phục vụ đồng bào đã làm thỏa lòng mong ước bao đời nay của nhân dân vùng cao, càng làm cho đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang hăng say thi đua lao động sản xuất và đóng góp sức người, sức của cho miền Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 

 Với khẩu hiệu “tất cả vì miền Nam ruột thịt”; phong trào “ba sẵn sàng”, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Đầu năm 1965, đợt tuyển quân đầu tiên theo Luật nghĩa vụ quân sự thời chiến đã có 3.035 nam, nữ thanh niên các dân tộc Hà Giang được chọn nhập ngũ, bổ sung cho lực lượng thường trực, lực lượng này một phần được biên chế vào Trung đoàn 246 khu vực Việt Bắc, một phần sang giúp bạn Lào; nhiều người đã  dũng cảm chiến đấu và đã anh dũng hy sinh, góp phần giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đến ngày 6/4/1972, Mỹ bắt đầu đánh phá trở lại miền Bắc, trước tình hình đó Đảng bộ Hà Giang đã chỉ đạo quân, dân trong tỉnh chuẩn bị đối phó, đúng như dự đoán tháng 10/1972, không quân Mỹ bắn phá cầu Vĩnh Tuy. Do chuẩn bị tốt, cảnh giác cao, lực lượng phòng không đánh trả quyết liệt, bảo vệ cầu, bảo vệ mạch máu giao thông thông suốt. Đến tháng 01/1973 Mỹ phải ký Hiệp định Pari. Trong khi nhân dân ta đang tập trung chống Mỹ, cứu nước thì ngay từ năm 1968 tình hình biên giới Việt Trung có nhiều biến động, tình trạng buôn lậu, trộm cắp, cờ bạc, xâm canh, xâm cư, di dời cột mốc tăng lên. Ngoài ra một số phần tử xấu nước ngoài  còn ra sức tuyên truyền trong nhân dân “Việt Nam theo chủ nghĩa xét lại”, “Việt Nam cùng Liên Xô đánh Trung Quốc”... Ty Công an tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng triển khai các biện pháp đối phó, tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, vì vậy an ninh Biên giới đã được giữ vững. Từ ngày 27/3 đến ngày 14/4/1971 Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V của tỉnh đã khai mạc. Đại hội đã bầu ra 25 đồng chí Ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết trong Ban chấp hành. Đồng chí Lê Văn Lương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Được Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh soi sáng, toàn quân, toàn dân Hà Giang ra sức phấn đấu và đã thu được nhiều thành tựu mới trong nhiệm vụ xây dựng CNXH, thực hiện thắng lợi vai trò của hậu phương lớn và nhiều nhiệm vụ trọng đại khác. Từ năm 1971 đến 1973, toàn tỉnh có 9 Đảng bộ các huyện, thị xã; 132 chi bộ xã và khu phố, 205 chi bộ hợp tác xã, 122 chi bộ cơ quan... Từ ngày 6 đến ngày 13/3/1975, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ VI đã họp tại thị xã Hà Giang. Đại hội đã bầu đồng chí Lê Văn Lương làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

  Thời kỳ hợp nhất hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên             

 

 Đầu tháng 4/1976 tỉnh Hà Tuyên được thành lập, sau khi hợp nhất, công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức được tiến hành thường xuyên, liên tục. Cấp ủy các cấp đã chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ đảng viên; tăng cường  công tác  thanh tra, kiểm tra, giám sát;  nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Hệ thống chính quyền các cấp được củng cố kiện toàn cả về  số lượng và chất  lượng.... nên đã đạt được những  kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên đến năm 1979, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trở nên xấu đi, ngày 17/12/1979, ở Hà Tuyên, Trung Quốc sử dụng 2 sư đoàn chủ lực đánh vào biên giới các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần. Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ các huyện biên giới đã dũng cảm chiến đấu ngăn chặn các cuộc tiến công của Trung Quốc. Sau gần 1 tháng chiến đấu kiên cường, lực lượng vũ trang Hà Tuyên đã đánh 61 trận, tiêu diệt 2.379 tên địch, làm thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn, tiêu diệt gọn 1 đại đội địch... Trước sự chiến đấu kiên cường của quân, dân ta và làn sóng phản đối của nhân dân thế giới, Trung Quốc buộc phải tuyên bố rút quân, song vẫn duy trì lực lượng lớn quân sự áp sát biên giới giáp với Hà Giang, chiếm giữ một số điểm cao, liên tục gây tình hình căng thẳng. Trong những năm 1981-1982, phía bên kia biên giới gây ra 215 vụ khiêu khích vũ trang, vi phạm chủ quyền lãnh thổ trên biên giới Hà Tuyên. Chúng khuyến khích buôn lậu, hoạt động tình báo để thu thập tin tức, đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, tuyên truyền, kích động chống Việt Nam, tung biệt kích, thám báo vào sâu nội địa... Địch còn dùng nhiều trung đoàn đánh chiếm đỉnh cao 1992 ở huyện Xín Mần và các điểm cao ở 1.800A, 1800B, 1785, 1558 ở các xã Lao Chải, Thanh Thủy, Thanh Đức, huyện Vị Xuyên, lực lượng vũ trang địa phương phối hợp với chủ lực đánh trả kịp thời các cuộc tiến công của địch. Đến ngày 20/3/1983, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ III được triệu tập. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm những thành công và tồn tại trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II, đồng thời xác định phấn đấu những năm tiếp theo là: tập trung mọi lỗ lực cho mặt trận hàng đầu là sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước 5 năm (1981-1985), chấn chỉnh công tác phân phối lưu thông, quản lý thị trường giá cả. Đảm bảo tốt hơn những nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường củng cố công tác quốc phòng, an ninh, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi, làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch.

 

 Từ ngày 7 đến ngày 12/10/1986, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV tỉnh Hà Tuyên được khai mạc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới và bầu đồng chí Phạm Đình Dy làm Bí thư Tỉnh ủy. Đảng bộ đã nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đi vào cuộc sống. Kết quả trong 5 năm (1986-1991), Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Tuyên đã không ngừng phấn đấu từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng  toàn Quốc lần thứ VI vào cuộc sống, kiên trì tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ IV đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Đảng bộ và nhân dân Hà Tuyên đã phấn đấu gian khổ, bền bỉ trước những khó khăn, thử thách của bước chuyển từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, từ nền kinh tế tự nhiên, tự cung, tự túc sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước, khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh biên giới và thiên tai lũ lụt, mặt khác những biến động phức tạp của tình hình thế giới...

 

 Giai đoạn tái lập tỉnh Hà Giang và đẩy mạnh công cuộc đổi mới của Đảng 1991-2016

 

 Thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, trong 20 năm qua Đảng bộ tỉnh đã luôn vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chính sách của đảng và điều kiện cụ thể của địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong xây dựng và phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao dân trí,  tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ mới; phát huy nội lực để tập chung xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân và đã đạt được những kết quả khá toàn diện, vững chắc, làm cho tỉnh Hà Giang có những bước thay đổi kỳ diệu.

 

 Những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Hà Giang 71 năm qua là vô cùng to lớn. Có thể nêu lên một số nét cơ bản mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015) vừa qua đã đánh giá đó là:

 

 Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, giá trị tăng thêm của nền kinh tế đạt tốc độ tăng bình quân năm 12,7% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng các ngành nông – lâm nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 7,5 triệu đồng/người/năm 2010, tăng 4,3 triệu đồng so với năm 2005. Thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh, đạt trên 600 tỷ đồng năm 2010 (tăng gấp 3 lần so với năm 2005). An ninh lương thực từng bước được đảm bảo, bình quân lương thực đầu người đạt 460 kg. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) đạt 1.300 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với năm 2005. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thị trường xã hội đạt 2.250 tỷ đồng. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ mới, trình độ dân trí, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,8% (giảm 33,5%) so với năm 2005. Quốc phòng an ninh được củng cố, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng vững mạnh.

 

 ...Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ rất quan tâm không ngừng được tăng cường, củng cố và có sự phát triển vượt bậc. Khi mới thành lập Đảng bộ chỉ có 5 đảng viên. Đến hết tháng 9.2016 toàn tỉnh có 916 tổ chức cơ sở Đảng với 63.631 đảng viên,100% thôn bản đều có đảng viên và chi bộ đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng... Hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát triển rộng khắp đến thôn, bản. Trình độ cách mạng, chính trị và năng lực công tác, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và của đảng viên nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo ở các cấp, các ngành được nâng lên rõ rệt. Vị trí, vai trò trách nhiệm, uy tín của Đảng của cán bộ đảng viên ngày càng được nâng lên đáp ứng yêu cầu chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới.

 

 ... Từ một tỉnh trước đây còn thiếu thốn khó khăn mọi bề, trình độ sản xuất thấp, mang tính tự túc, tự cấp, nhỏ lẻ, kinh tế - xã hội còn rất thấp kém, đồng bào còn thiếu lương thực, sức khỏe chưa được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng nhờ có sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, với những chủ trương, chính sách đúng đắn, đáp ứng với nhu cầu và lợi ích của người dân; Đảng bộ đã lấy việc nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân làm mục tiêu và động lực cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo. Từ sự lãnh đạo đúng đắn đó, nền kinh tế - xã hội của tỉnh đã không ngừng phát triển, đời sống của đồng bào các dân tộc đã không ngừng được cải thiện. Những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo to lớn, đúng đắn và hiệu quả của Đảng bộ tỉnh.

 

Biên soạn theo nguồn: (Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Giang của BTG Tỉnh ủy)

 

Tin khác

Bản tuyên ngôn độc lập - một mốc chói lọi trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc* (05/10/2016 10:05)

Giành lại Pa Hán (16/11/2015 16:18)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng