Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

VĂN NGHỆ DÂN GIAN

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định

21/10/2020 16:10

 

UBND TỈNH HÀ GIANG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                            

         Số:  21     /QĐ-HVHNT                           Hà Giang, ngày   09  tháng  9  năm  2020

 

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc phê chuẩn kết quả bầu ban thư ký

Chi hội Văn nghệ Dân gian, nhiệm kỳ 2020 - 2025”

 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI VHNT TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Quy định số 05 – QĐi/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy;

Căn cứ Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang khóa V, nhiệm kỳ 2015 -2020;

          Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-CHVNDG, ngày 28/7/2020 của chi hội VNDG tỉnh Hà Giang, về việc đề nghị công nhận kết qủa bầu ban thư ký chi hội khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Xét đề nghị của Ban Thường vụ Hội,

                                                QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban thư ký chi hội Văn nghệ Dân gian, trực thuộc Hội VHNT tỉnh Hà Giang, khóa VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm các ông, bà sau đây:

1.     Bà: Bàn Thị Ba                            - Chi hội trưởng.

2.     Bà: Vi Khánh Tuyết                      - Chi hội phó.

3.     Ông: Âu Văn Hợp                        - Ủy viên thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký chi hội thực hiện theo Điều lệ Hội VHNT tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 3. Ban Thường vụ Hội, Chánh Văn phòng, Chi hội VNDG và các ông, bà có tên trong Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện kể từ ngày ký./.

 

                                                            T/M BAN CHẤP HÀNH

                                              Chñ tÞch  

 

                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                        

                                                                                       Hoàng Trung Luyến

Tin khác

Hai chị em tranh một người chồng (19/08/2020 11:04)

Vui cười (30/07/2019 20:47)

Vui cười (27/06/2019 15:06)

Vui cười (26/04/2019 15:25)

VUI CƯỜI (25/03/2019 14:54)

Vui cười (24/01/2019 18:04)

Vui cười (18/12/2018 15:42)

Vui cười (10/12/2018 14:36)

Vui cười (31/10/2018 14:52)

Nét đẹp trong phong tục tìm hiểu tình duyên của dân tộc Dao áo dài xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang (04/10/2018 08:47)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng