Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

BẠN CẦN BIẾT

Gửi Email In trang Lưu
Báo cáo kết quả hoạt động Hội VHNT 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

27/09/2021 22:19

 

  UBND TỈNH HÀ GIANG

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

           

            Số:     30   /BC-HVHNT

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


    Hà Giang, ngày  14   tháng  9  năm 2021

 

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động Hội VHNT 9 tháng đầu năm;

Phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

 

 

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội VHNT 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021 như sau:

 

                                                 Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI VHNT

9 THÁNG ĐẦU NĂM

 

I. Công tác quản lý, xây dựng Hội.

1. Công tác tổ chức bộ máy và công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

a. Công tác  hội viên và tổ chức bộ máy.

Số lượng hội viên Hội VHNT tỉnh hiện có 157 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội cơ sở, 6 chi hội chuyên ngành; Hội VHNT tỉnh lập danh sách cụ thể giao các chi hội quản lý số lượng hội viên, đã triển khai nhiệm vụ năm 2021 tới hội viên, để hội viên có kế hoạch hoạt động, sáng tạo VHNT theo chủ đề năm 2021.

Đã kiện toàn bộ máy cơ quan Hội gồm 2 bộ phận Văn phòng và Ban BTXB và phân công nhiệm vụ cho CBVC theo vị trí việc làm; Đã thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng đúng tiêu chuẩn quy định.

b. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ viên chức trong cơ quan văn phòng Hội và hội viên. Toàn thể cán bộ viên chức, hội viên của Hội được quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết TW4 khóa XII về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của bộ chính trị, tổ chức học tập chuyên đề “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu cách mạng mới”; Nghị quyết XIII của Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội VHNT tỉnh; Nghị quyết BCH lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của TW khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tiếp tục định hướng và vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác VHNT của TW và các bộ ngành TW, các tỉnh; sáng taọ các tác phẩm VHNT theo chủ đề "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 130 ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang”; chủ đề về “Xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, “Hà Giang điểm hẹn du lịch quốc gia”, … đặc biệt là đẩy mạnh sáng tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (Nhiệm kỳ 2021-2026), tuyên truyền công tác phòng chống dịch, bệnh Covid - 19.

2. Hoạt động Ban Chấp hành và Thường trực Hội.

a. Ban Chấp hành.

Đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025; ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2021 và Nghị quyết về cơ cấu tổ chức bộ máy của văn phòng Hội; các Quy chế hoạt động BCH, quy định về quản lý và thu - chi hội phí.

Đã phát động phong trào sáng tác năm 2021, với chủ đề "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 130 ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang”; chủ đề về “Xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, “Hà Giang điểm hẹn du lịch quốc gia”.

b. Thường trực Hội.

Sau Đại hội mặc dù Ban Chấp hành Hội VHNT chưa bầu được Ban Thường vụ nhưng Thường trực Hội đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết BCH, đã ban hành các Quyết định, phê duyệt các quy chế hoạt động gồm: Quy chế làm việc của cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế hoạt động của Ban biên tập Tạp chí, Ban biên tập trang Thông tin điện tử, Quyết định phân công nhiệm vụ, Quy định về mức chi trả nhuận bút và thù lao trên Tạp chí văn nghệ Hà Giang và trang thông tin điện tử của Hội  …để triển khai thực hiện và đi vào nề nếp.

Đã báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển VHNT giai đoạn 2011 – 2015 và 2016- 2020.

Đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoàn thiện Đề án phát triển VHNT giai đoạn 2020 – 2025, và được UBND tỉnh phê duyệt Đề án.

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển VHNT giai đoạn 2021-2025 trình Sở Tài chính thẩm định, đã được UBND tỉnh cấp kinh phí các hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, và kinh phí xuất bản 12 số Tạp chí năm 2021.

 Xây dựng dự toán kinh phí nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo tác phẩm theo Quyết định 558/QĐ-TTCP, ngày 08/4/2021 gửi UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam để tổng hợp trình Bộ Tài chính cấp 6 tháng cuối năm 2021.

Xây dựng dự toán kinh phí theo Quyết định 558/QĐ-TTCP, ngày 08/4/2021 gửi Sở VHTT&DL, trình UBND tỉnh cấp hỗ trợ 50% từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động sáng tạo VHNT.

Đã tham mưu cho UBND tỉnh họp BTC giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh, giai đoạn 2015 – 2020, lần thứ Nhất và hoàn thiện các văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật xét giải thưởng, Kế hoạch triển khai giải thưởng VHNT Tây Côn lĩnh, giai đoạn 2015 – 2020.

Đã phối hợp với Sở Văn hóa TT & DL phát hành ấn phẩm VHNT đến thư viên các Huyện, điểm văn hóa xã…

Chỉ đạo bộ phận triển khai Thông báo của Trung tâm hỗ trợ sáng tác VHNT thuộc Bộ Văn hóa về việc phối hợp mở trại sáng tác VHNT các chuyên ngành tại Nhà sáng tác Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tới chi hội cơ sở, chi hội chuyên ngành nhưng do tình hình dịch bệnh covid – 19 còn diễn biến phức tạp cho nên Trung tâm hỗ trợ sáng tác báo tạm hoãn.

Chỉ đạo tổ thư ký giúp việc hoàn thiện các văn bản Hướng dẫn hội viên nộp tác phẩm, tiến hành nhận tác phẩm và bàn giao cho trưởng tiểu ban để xét theo kế hoạch. Chỉ đạo các  bộ phận giúp việc tổng hợp kết quả thẩm định tác phẩm của Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo; Xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng kết và trao giải và tham mưu Ban tổ chức họp lần 2 để thống nhất kết quả, ban hành quyết định công nhận Giải thưởng, tổ chức tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 11/2021 .

Triển khai các định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hàng tháng; Định hướng và chỉ đạo hội viên sáng tác theo các chủ đề phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh năm 2021;

Chỉ đạo xuất bản 08 số Tạp chí Văn nghệ Hà Giang (số Xuân đến số 8/2021) với 3.500 cuốn và phát hành đến cơ sở, trường học và các xã, các Đồn biên phòng trong toàn tỉnh đảm bảo đúng thời gian, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền.

Chỉ đạo Tổ chức Hội nghị CBVC năm 2021; Tham gia Hội báo xuân 2021; Hằng tháng phối hợp với Đài PTTH xây dựng chuyên trang, chuyên mục; Thường xuyên Quảng bá, tuyên truyền tác phẩm VHNT và các thông tin tin bài, hoạt động của Hội trên trang Thông tin điện tử của Hội.

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021, trao giải cuộc thi sáng tác VHNT về chủ đề “Xây dựng Nông thôn mới - đô thị văn minh”.

Tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thông qua tác phẩm VHNT được đăng tải trên Tạp chí VNHG và Trang thông tin điện tử của Hội;

Tích cực tuyên truyền vận động CBVC và hội viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid -19, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch.

          3. Hoạt động của chi hội cơ sở, chi hội chuyên ngành

          Một số chi hội cơ sở, chi hội chuyên ngành đã triển khai kịp thời nhiệm vụ năm 2021 tới hội viên; Tiếp tục động viên hội viên hưởng ứng các cuộc thi, sáng tác tác phẩm VHNT bám sát theo chủ đề và định hướng sáng tác của năm 2021. Triển khai kịp thời tới hội viên Hướng dẫn chuẩn bị tác phẩm tham dự xét giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh và đăng ký tham dự trại sáng tác VHNT tại Nhà sáng tác Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhưng do dịch bệnh covid – 19 cho nên công tác mở trại tạm hoãn.

          4. Hoạt động của Ban kiểm tra

Do đại hội chưa bầu được Trưởng ban Kiểm tra, Ban Chấp hành Hội đã thống nhất phân công nhiệm vụ đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang- ủy viên Ban Kiểm tra, phụ trách công tác kiểm tra theo Điều lệ Hội. Bà Nguyễn Thị Thu Trang đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra, dự kiến thông qua BCH vào kỳ họp cuối năm 2021.

I. Kết quả hoạt động sự nghiệp VHNT

1.     Công tác Biên tập - Xuất bản

Đã biên tập các tác phẩm VHNT để đăng trên Tạp chí hằng tháng, các tác phẩm đều có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ; ca ngợi mùa xuân, tình yêu quê hương đất nước, phản ánh sâu sắc công cuộc xây dựng đời sống mới, xây dựng nông thôn mới của nhân dân các dân tộc Hà Giang, những gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang; tuyên truyền về Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ; ngày truyền thống bộ đội Biên phòng, ngày Quốc khánh 2/9… Các tác phẩm VHNT luôn bám sát chủ đề theo tháng, các định hướng sáng tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đã xuất bản 8 số Tạp chí (số Xuân và số 8/2021) với số lượng 3.500 cuốn đảm bảo về nội dung và hình thức, tiến độ thời gian…Phát hành tới 195 xã, các Đồn Biên phòng, thư viện, trường học, hội viên và các chuyên ngành TW; trao đổi sáng tác, giao lưu với 63 ỉnh thành trong cả nước.

2. Công tác Quảng bá – Triển lãm

Đã phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Thư viện tỉnh thành công tốt đẹp.

Phối hợp với Đài PTTH tỉnh phát sóng 08 chương trình giới thiệu, quảng bá tác phẩm VHNT tại chuyên mục văn hoá văn nghệ trên truyền hình đảm bảo chất lượng, phục vụ đông đảo công chúng.

Thực hiện tốt công tác quảng bá, giới thiệu những tác phẩm Văn học nghệ thuật, các văn bản liên quan đến công tác văn học nghệ thuật và thông tin các hoạt động của Hội VHNT tỉnh trên trang Website của cổng thông tin điện tử của tỉnh.

3. Công tác khác

Lãnh đạo Hội đã tham dự Đại hội UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam lần thứ X tại Hà Nội và tham dự đầy đủ các hội nghị của Tỉnh ủy, HĐND, các ban Đảng, sở ngành hữu quan.

Cơ quan văn phòng Hội đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, ký giao ước thi đua tập thể, cá nhân năm 2021, thông qua quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, Quy chế sử dụng quỹ nhuận bút và trang thông tin điện tử. Điều hành công việc của văn phòng đảm bảo duy trì các hoạt động, chuẩn bị tốt nội dung buổi làm việc của Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng đoàn công tác với Ban lãnh đạo Hội, chuẩn bị văn bản hội nghị BCH, báo cáo định kỳ với cấp trên, đảm bảo kinh phí, vật chất và các phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên môn của Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

                                                         PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021

I, Công tác xây dựng, quản lý Hội

1. Công tác xây dựng Hội

Duy trì hoạt động của BCH, Thường trực Hội, các chi hội cơ sở, chuyên ngành đúng theo Điều lệ và quy chế hoạt động.

Thường trực Hội tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo hoạt động của các chi hội theo Điều lệ; điều hành kế hoạch, chương trình công tác VHNT năm 2021; chỉ đạo hoạt động sáng tạo tác phẩm VHNT theo đúng định hướng năm 2021 do BCH Hội đã ban hành;

Tiếp tục bồi dưỡng cộng tác viên, giới thiệu cho BCH kết nạp, phát triển hội viên mới.

Tiếp tục củng cố các chi hội cơ sở hoạt động còn yếu.

Phối hợp với Huyện ủy Bắc Mê, phát hiện bồi dưỡng hội viên đủ điều kiện để thành lập chi hội VHNT và Hội VHNT huyện Bắc Mê.

2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC và hội viên

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền thự hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội X của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Nghị quyết Đại hội VI Hội VHNT tỉnh về nhiệm vụ năm 2021.

Tiếp tục vận động CBVC, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là thực hiện phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang. Tích cực tham gia 2 cuộc thi "Đảng trong cuộc sống hôm nay và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", và cuộc thi “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tích cực tuyên truyền công tác phòng chống dịch, bệnh Covid - 19...

II. Công tác phát triển sự nghiệp VHNT

1.     Công tác hội viên

Hướng dẫn hội viên chuẩn bị tác phẩm xét hỗ trợ hoàn thiện từ nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT năm 2021 của Chính Phủ, (đang chờ cấp kinh phí).

          Tiếp tục động viên văn nghệ sỹ tích cực tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT “Đảng trong cuộc sống hôm nay và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc thi sáng tác tác phẩm VHNT chủ đề “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021.

          Vận động hội viên, cộng tác viên tích cực tham gia các cuộc thi do Trung ương, các tỉnh, Bộ, ban, ngành tổ chức.

2.     Công tác Biên tập – Xuất bản

           Tập trung biên tập các tác phẩm sáng tác về chủ đề: “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 130 ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang”; “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; sáng tác cho thiếu nhi; sáng tác VHNT phục vụ thu hút khách du lịch, phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống, dịch bệnh covid -19…

           Xuất bản 04 số Tạp chí Văn nghệ Hà Giang từ số 09 đến số 12/2021 đảm bảo đúng thời gian, chất lượng nội dung và hình thức.

           3. Công tác Quảng bá – Triển lãm.

           Phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện 04 số chuyên mục giới thiệu tác phẩm – tác giả phát trên sóng truyền hình Hà Giang theo các nội dung: giới thiệu tác phẩm mới, chuyên trang chuyên mục…

           Cập nhật thông tin hoạt động của Hội và biên tập các tác phẩm VHNT có chất lượng đăng trên Website cổng thông tin điện tử của tỉnh luôn đảm bảo nội dung thông tin quảng bá đến đông đảo công chúng.

            4. Hoạt động của cơ quan Hội thực hiện các công tác khác.

Tổ chức các cuộc họp Ban chấp hành, họp cơ quan theo quy chế hoạt động Hội, (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Tổ chức xét hỗ trợ tác phẩm VHNT năm 2021, từ nguồn Quỹ Chính phủ (khi được cấp kinh phí).

Xây dựng kế hoạch đi kiểm tra chi hội cơ sở, chuyên ngành và làm việc với các huyện, thành phố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động VHNT.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua; Tiếp tục thực hiện tốt công tác chữ thập đỏ, công tác khuyến học, khuyến tài...

Trên đây là nội dung báo cáo về kết quả hoạt động công tác Hội 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ, công tác 3 tháng cuối năm 2021 của Hội VHNT tỉnh Hà Giang./.                   

                                                     

                                                                                            T/M BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

                                                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                                               Lâm Tiến Mạnh            

 

Tin khác

Quết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 (27/09/2021 22:11)

Danh sách (20/08/2021 16:29)

Thông báo (20/08/2021 16:28)

Thư động viên (16/08/2021 08:56)

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (22/07/2021 10:58)

Ban tuyên giáo (22/07/2021 09:00)

Báo cáo kết quả hoạt động Hội VHNT 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 (15/06/2021 09:43)

Chi Hội chuyên ngành, Chi Hội cơ sở trực thuộc Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh. (15/06/2021 08:46)

THÔNG BÁO SỐ 01 CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH DI SẢN VĂN HÓA TOÀN QUỐC – LẦN THỨ NHẤT (11/06/2021 14:06)

Quy chế hoạt động và quản lý Trang thông tin điện tử Hội VHNT Hà Giang (02/06/2021 10:03)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng