Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Giới thiệu về Hội

Giới thiệu về Hội

16/03/2015 09:16

              HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH HÀ GIANG 1992 - 2015
                                                                 ____________
 
 
     I - THỜI GIAN THÀNH LẬP; CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP; KỲ ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC ĐẦU TIÊN:
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang được thành lập theo Quyết định số 76/QĐ - TU, ngày 13 tháng 8 năm 1992, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tuy ký. Từ đó, ngày 13 tháng 8 năm 1992 được coi là ngày thành lập Hội.
Theo Quyết định 76, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Hội VHNT tỉnh Hà Giang, gồm 7 người, do ông Hoàng Minh Nhất, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, kiêm chức Chủ tịch; ông Hùng Đình Quý, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao, kiêm chức Phó Chủ tịch Hội; ông Cao Xuân Thái, cán bộ Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao giữ chức ủy viên Thường trực chuyên trách, cùng 4 ủy viên khác.
Tháng 10 năm 1994, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ Nhất (nhiệm kỳ 1994 - 1999). Đại hội đã ra Nghị quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động 2 năm 1992 - 1994; Phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của nhiệm kỳ thứ Nhất; Thông qua Điều lệ Hội VHNT tỉnh nhiệm kỳ 1994 - 1999; Bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 7 người, do ông Hoàng Minh Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm chức Chủ tịch Hội; ông Cao Xuân Thái được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực.
Từ đó đến nay, Hội VHNT tỉnh Hà Giang đã qua 4 kỳ Đại hội toàn thể hội viên, chuẩn bị tiến hành Đại hội lần thứ năm vào đầu năm 2015.
 
II - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY:
1. Chức năng:
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, thành viên của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Là nơi tập hợp, động viên những người hoạt động văn học nghệ thuật, không phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, thành phần xã hội... tự nguyện lao động sáng tạo văn học nghệ thuật thuộc các chuyên ngành: Văn học, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật - Kiến trúc, Âm nhạc, Sân khấu - Điện ảnh, Nghiên cứu sưu tầm văn nghệ dân gian, Múa - Biểu diễn nhằm mục đích phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị - văn hóa - xã hội của địa phương; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa - văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
     Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang hoạt động theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Hà Giang và sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
2. Nhiệm vụ:
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang có các nhiệm vụ chính là:
- Tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên, phát hiện, bồi dưỡng những người hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, phấn đấu sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, tái hiện sâu sắc hiện thực lịch sử và cách mạng trên quê hương Hà Giang, phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống cùng những chuyển động của xã hội đang diễn ra trên địa bàn tỉnh và cả nước, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương, đất nước.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho những người làm công tác văn học nghệ thuật ở các địa bàn trong tỉnh phát huy năng lực sáng tạo. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các hội viên và các văn nghệ sĩ trong khuôn khổ pháp luật.
- Phát hiện, bồi dưỡng, chăm sóc các tài năng văn học nghệ thuật, đặc biệt là lực lượng sáng tác trẻ và con em các dân tộc thiểu số nhằm phát triển đội ngũ, đồng thời giới thiệu hội viên với các hội chuyên ngành T.Ư xem xét kết nạp.
- Chăm lo bồi dưỡng trình độ mọi mặt, đặc biệt là trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn cho các hội viên, văn nghệ sĩ, nhất là đội ngũ những người làm công tác chuyên trách tại cơ quan hội.
- Luôn gắn bó với quần chúng lao động, bám sát thực tiễn đời sống; tích cực tham gia vào việc xây dựng con người mới Việt Nam có tinh thần yêu nước, có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống và nhân cách tốt đẹp, ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc triển khai và tổ chức thực hiện  các chính sách của Đảng và Nhà nước về văn học nghệ thuật; nghiên cứu, đề xuất với tỉnh và trung ương điều chỉnh, bổ sung những chính sách khuyên khích đối với hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, thúc đẩy văn học nghệ thuật ngày càng phát triển.
- Chỉ đạo, thực hiện công tác xuất bản sách, tạp chí văn nghệ; giới thiệu và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh đến với công chúng, từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
- Thực hiện chức năng của Hội đồng nghệ thuật tỉnh trong việc quản lý, thẩm định các tác phẩm văn học nghệ thuật trong phạm vi toàn tỉnh.
3. Tổ chức bộ máy:
- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực, Ban Kiểm tra
- Cơ quan văn phòng Hội
- Các chi hội chuyên ngành
- Các chi hội, tổ hội cơ sở huyện, thành phố
- Các chi hội chuyên ngành Trung ương tại tỉnh.
* Ban Chấp hành Hội, do Đại hội bầu ra. Có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội. Ban Thường vụ, do BCH bầu, gồm các thành viên Ban Thường trực và một số ủy viên BCH, có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác theo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết của BCH; thay mặt BCH chỉ đạo các hoạt động Hội giữa hai kỳ họp BCH. Ban Thường trực, do BCH bầu, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các công việc hàng ngày của Hội.
* Cơ quan văn phòng Hội có các tổ chức sau:
- Chi bộ; Ban Chi ủy chi bộ: Bí thư và Phó Bí thư
- Công đoàn cơ sở; BCH Công đoàn: Chủ tịch và các ủy viên.
- Bộ phận chức năng: Có hai phòng và một ban chuyên trách:
+ Phòng Biên tập - Xuất bản (chịu trách nhiệm biên tâp, xuất bản Tạp chí văn nghệ và các ấn phẩm của Hội và hội viên);
+ Phòng Hành chính (phụ trách công tác văn phòng, hành chính của Hội).
+ Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Văn nghệ Hà Giang oline (phụ trách trang website của Hội).
 
* Các chi hội chuyên ngành: Hiện có 7 chi hội:
+ Chi hội Văn học
+ Chi hội Nhiếp ảnh
+ Chi hội Mỹ thuật - Kiến trúc
+ Chi hội Âm nhạc
+ Chi hội Sân khấu - Điện ảnh
+ Chi hội Văn nghệ dân gian
+ Chi hội Múa - Biểu diễn
 
* Các chi hội chuyên ngành Trung ương tại tỉnh: Hiện có 5 chi hội:
+ Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
+ Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam
+ Chi hội Mỹ thuật Việt Nam
+ Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
 
* Các chi hội, tổ hội cơ sở: Hiện có 5 chi hội và 3 tổ hội:
+ Chi hội thành phố Hà Giang
+ Chi hội huyện Đồng Văn
+ Chi hội huyện Vị Xuyên
+ Chi hội huyện Bắc Quang
+ Chi hội huyện Hoàng Su Phì
+ Tổ hội huyện Quản Bạ
+ Tổ hội huyện Mèo Vạc
+ Tổ hội huyện Yên Minh
 
III. BAN CHẤP HÀNH, BAN KIỂM TRA, CÁC CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY:
1.     BCH Hội lâm thời (1992 - 1994):
1/ Ông Hoàng Minh Nhất, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm chức Chủ tịch Hội
2/ Ông Hùng Đình Quý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao, kiêm chức Phó Chủ tịch Hội
3/ Ông Cao Xuân Thái, Cán bộ Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao giữ chức Ủy viên Thường trực, chuyên trách
4/ Ông Nguyễn Trùng Thương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao, ủy viên
5/ Ông Hoàng Định, Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hà Tuyên, ủy viên
6/ Ông Nguyễn Khắc Đãi, Nguyên hội viên Hội Văn học nghệ thuật Hà Tuyên (văn xuôi), ủy viên
7/ Ông Phùng Đức Thuấn, Nguyên hội viên Hội Văn học nghệ thuật Hà Tuyên (thơ) ủy viên.
 
2. BCH Hội Khóa I (1994 - 1999):
1/ Ông Hoàng Minh Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm chức Chủ tịch Hội từ 1994 - 1997.
2/ Ông Cao Xuân Thái, Phó Chủ tịch Thường trực từ 1994 - 1999
3/ Ông Hùng Đình Quý, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm từ 1994 - 1997; Chủ tịch Hội từ 1997 - 1999.
4/ Ông Nguyễn Hữu Ninh, ủy viên BCH. Từ năm 1999 là Chủ tịch Hội
5/ Ông Nguyễn Trùng Thương, ủy viên
6/ Ông Vương Văn Phát, ủy viên
7/ Ông Lưu Quang Cần, ủy viên
Ban Kiểm tra (khóa I):
1/ Ông Nguyễn Hữu Ninh, Trưởng ban
2/ Ông Lại Cao Khải, ủy viên
3/ Bà Vũ Thị Minh Thúy, ủy viên
 
3. BCH Hội khóa II (2000 - 2005):
1/ Ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội từ tháng 3.2000 đến tháng 3. 2003.
2/ Ông Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, được bầu bổ sung vào BCH, giữ chức Chủ tịch Hội (kiêm nhiệm) từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2003.
3/ Ông Cao Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hội từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 9 năm 2003; Chủ tịch Hội từ tháng 10 năm 2003.
4/ Bà Bàn Thị Ba, Ủy viên BTV Hội, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội từ tháng 10.2003 - 6.2004.
5/ Bà Hoàng Thị Cấp, Trưởng phòng Chuyên viên HĐND tỉnh, được bầu bổ sung vào BCH, giữ chức Phó Chủ tịch Hội từ tháng 6 năm 2004.
6/ Bà Dương Thanh Hiền, Chánh văn phòng Hội, ủy viên
7/ Ông Nguyễn Đức Hạnh, Thư ký TS Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, ủy viên
8/ Ông Vương Văn Phát, Trưởng phân xã TTXVN, ủy viên
9/ Ông Nguyễn Duy Tuấn, Giám đốc TTVH Thị xã Hà Giang, ủy viên
10/ Ông Thạch Công Thịnh, Cán bộ phòng biên tập, ủy viên
11/ Bà Nguyễn Thùy Dung, giáo viên trường Trung học Sư phạm, ủy viên
12/ Ông Vi Văn Môn, Giám đốc TTVH huyện Vị Xuyên, ủy viên
13/ Bà Nguyễn Thị Tú Anh, Phó trưởng Đoàn Ca múa tỉnh, ủy viên
14/ Ông Trần Mạnh Lợi, Phó giám đốc Công ty thiết kế xây dựng, ủy viên
15/ Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh, ủy viên
16/ Ông Tráng Mí Nô, Giám đốc TTVH huyện Mèo Vạc, ủy viên
17/ Ông Vũ Đình Giáp, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn (được bầu bổ sung vào BCH từ tháng 3 năm 2003).
Ban Thường vụ khóa II:
1/ Ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội
2/ Ông Cao Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hội
3/ Ông Nguyễn Đức Hạnh, ủy viên
4/ Ông Vương Văn Phát, ủy viên
5/ Bà Bàn Thị Ba, ủy viên
Ban Kiểm tra (khóa II):
1/ Ông Vương Văn Phát, Trưởng Ban
2/ Ông Nguyễn Trần Bé, ủy viên
3/ Ông Thạch Công Thịnh, ủy viên.
 
4. BCH Hội Khóa III (2005 - 2010):
1/ Ông Cao Xuân Thái, Chủ tịch Hội từ tháng 11. 2005 đến tháng 2. 2008.
2/ Bà Hoàng Thị Cấp, Phó Chủ tịch Hội từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 2 năm 2008; Chủ tịch Hội từ tháng 2 năm 2008 đến tháng 3 năm 2011.
3/ Bà Dương Thị Thanh Hiền, Ủy viên Thường trực
4/ Ông Nguyễn Trùng Thương, ủy viên
5/ Ông Nguyễn Trần Bé, ủy viên BCH, Trưởng ban Kiểm tra, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội từ tháng 2 năm 2008.
6/ Bà Phạm Huyền Minh, ủy viên
7/ Bà Hùng Thị Hà, ủy viên
8/ Ông Thạch Công Thịnh, ủy viên
9/ Ông Vi Văn Môn, ủy viên
Ban Kiểm tra (khóa III):
1/ Ông Nguyễn Trần Bé, Trưởng ban
2/ Ông Vi Văn Môn, ủy viên
3/ Bà Hoàng Thùy Dung, ủy viên
 
5. BCH Hội Khóa IV (2010 - 2015):
1/ Bà Bàn Thị Ba, Chủ tịch Hội
2/ Ông Nguyễn Trần Bé, Phó Chủ tịch Hội
3/ Bà Dương Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Hội
4/ Ông Nguyễn Hữu Ninh, ủy viên BCH, Trưởng ban Kiểm tra
5/ Ông Đặng Quang Vượng, ủy viên
6/ Ông Đinh Tiến Bình, ủy viên
7/ Ông Vi Văn Môn, ủy viên
8/ Ông Đào Long, ủy viên
9/ Bà Hùng Hà, ủy viên
10/ Ông Trần Chí Nhân, ủy viên
11/ Ông Nguyễn Quang Bình, ủy viên.
Ban Kiểm tra khóa IV:
1/ Ông Nguyễn Hữu Ninh, Trưởng ban
2/ Ông Đồng Thanh Phong, ủy viên
3/ Bà Đào Thị Minh Tâm, ủy viên
 
 

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng